FLD: Popularization of ‘P’ fertilizer savings in Groundnut under Bhuchethana (2013-14)

bhuchetana.jpg